Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUREX Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Jerzy Grzesiak z siedzibą w Bydgoszczy (85-235), ul. Śląska 41, wpisane do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, numer NIP: 5540158664.

W jaki sposób może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem?

  • listownie: P.W. JUREX ZPUE Jerzy Grzesiak ul.Śląska 41, 85-235 Bydgoszcz
  • korzystając ze strony https://www.jurex.com.pl/kontakt
  • kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych: sklep@jurex.com.pl

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadkach i zakresie określonym w RODO. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia przez Panią/Pana od umowy, wywiązania się przez Administratora z wynikających z tego tytułu obowiązków prawnych, ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, a także do celów statystycznych, analitycznych i wewnętrznego raportowania.

Czy podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu odstąpienia od umowy jest niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z tego tytułu. Z uwagi na powyższe, niepodanie przez Panią/Pana danych może uniemożliwić wykonanie ww. czynności.

Podanie informacji w zakresie ilości i ceny zakupionych artykułów nie jest konieczne, jednak ułatwi spełnienie świadczenia.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pan dane?

Art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), tj. niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym z zakresu prawa podatkowego i rachunkowego.

Art. 6 ust 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na:

  • obsłudze procesu odstąpienia od umowy,
  • ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
  • przetwarzaniu danych do celów statystycznych, analitycznych i wewnętrznego raportowania.

 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane podane przez Panią/Pana dodatkowe dane, których podanie nie jest obowiązkowe.

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców:

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie P.W. JUREX ZPUE oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane będą udostępniane:

  • podmiotom będącym dostawcami rozwiązań teleinformatycznych;
  • podmiotom będącym dostawcami usług, technologii lub oprogramowania;
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;
  • podmiotom będącym dostawcami usług płatniczych (operatorom płatności).

 

P.W. JUREX ZPUE nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w którym dane zostały zebrane.

Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów, tj. 5 lat liczone od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumenty księgowe dotyczą, jednak nie krócej niż do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane będą przetwarzane do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych na tej podstawie, z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją.

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

obudowy metalowe
Rozdzielnice elektryczne

O nas

Specjalizujemy się w produkcji i prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych oraz obudów metalowych.

Social Media

Rozdzielnice elektryczne
obudowy metalowe
obudowy metalowe
obudowy metalowe

Zapraszamy do współpracy

Adres: 85-235 Bydgoszcz, ul.Śląska 41, woj. Kujawsko-Pomorskie

Tel: + 48 501 337 502

E-mail: jurex@jurex.com.pl